Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Begrepp

Beskrivning

autentisering

kontroll av uppgiven identitet

stark autentisering

kontroll av uppgiven identitet på två olika sätt

hälso- och sjukvårdspersonal

person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård

informationssystem

system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information

patientjournal

en eller flera journalhandlingar som rör samma patient

vårdgivare

statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan hälso-och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar för samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård

vårdenhet

organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård (i juridisk/PDL-mening) och används för att utvärdera inre sekretess

Kallas i TakeCare i Stockholm “Spärrgrupp” 

kopplad/ingående enhet

Kopplade enheter är en mer fingranulär konstruktion under en vårdenhet som kan användas En kopplad/ingående enhet kan beskrivas som underliggande objekt till en vårdenhet, används ex för fall där en vårdenhet omfattar flera verksamheter/enheter med olika arbetsplatskoder. Ett vanligt Vanligt förekommande exempel på en vårdenhet med ingående enheter är en klinik med underliggande avdelningar, eller hemsjukvård inom en kommun med underliggande geografiska områden eller boenden.

Mer information och regelverk regelverket runt kopplade enheter finns i Ineras handbok för HSA administratörer 2.2.1

Vårdenhetens ingående enheter (hsaHealthCareUnitMember)
Attributet sätts på vårdenhet och pekar ut HSA-id för enheter och funktioner som ingår i denna vårdenhet. Varje enhet/funktion får bara tillhöra en vårdenhet. Här avses vårdenhet enligt definition i dokumentet "Förtydligande Vårdgivare Vårdenhet". Vilka enheter som definieras som vårdenheter regleras på central nivå inom respektive vårdgivare.

den mest specifika enheten

Anchor
mest-specifika-enheten
mest-specifika-enheten

Vad den mest specifika enheten, där vården bedrivs, är kommer variera beroende på verksamhet.

I denna implementationsguide används begreppet “mest specifika enheten“ i beskrivning av hur openEHRs EVENT_CONTEXT.health_care_facility se avsnitten … och …

I Cambio Cosmic motsvaras den mest specifika enheten ofta av det som kallas “Vårdande enhet”

I många fall är det samma enhetsnivå som kallas “kopplad/ingående enhet” i denna tabells begreppsbeskrivningar

vårdprocess

process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat

...