Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Varje elektronisk journalhandling är knuten till en viss vårdgivare som ansvarar för de handlingar som upprättas eller inkommer i sin verksamhet. Om en verksamhet upphör eller om journal-handlingarna av annan anledning ska omhändertas, ska vårdgivaren se till att verksamhetens patientjournaler tas om hand på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få del av uppgifter om patienterna. Det innebär bland annat att vårdgivaren behöver beakta de regler som gäller för att bevara journalhandlingar. Journalhandlingar som efter beslut ska arkiveras ska bevaras minst 10 år.

Begrepp

Begrepp (inkl. ev. länk till SoS termbank)

Beskrivning

autentisering

kontroll av uppgiven identitet

stark autentisering

kontroll av uppgiven identitet på två olika sätt

hälso- och sjukvårdspersonal

person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård

informationssystem

system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information

patientjournal

en eller flera journalhandlingar som rör samma patient

vårdgivare

statlig myndighet, region, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet

vårdenhet

organisatorisk enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvård [definition enligt SoS termbank].

I denna implementationsguide avser “vårdenhet” specifikt den enhetsnivå som i juridisk/PDL-mening används för att utvärdera inre sekretess. Exempelvis en klinik eller den samling underenheter som kallas “Spärrgrupp” i journalsystemet TakeCare i Region Stockholm.

kopplad/ingående enhet

En kopplad/ingående enhet kan beskrivas som underliggande objekt till en vårdenhet, används ex för fall där en vårdenhet omfattar flera verksamheter/enheter med olika arbetsplatskoder. Vanligt förekommande exempel på vårdenhet med ingående enheter är en klinik med underliggande avdelningar, eller hemsjukvård inom en kommun med underliggande geografiska områden eller boenden.

Mer information och regelverket runt kopplade enheter finns i Ineras handbok för HSA administratörer 2.2.1

den mest specifika enheten

Anchor
mest-specifika-enheten
mest-specifika-enheten

Vad den mest specifika enheten, där vården bedrivs, är kommer variera beroende på verksamhet.

I denna implementationsguide används begreppet “mest specifika enheten“ t.ex. i beskrivning av hur openEHRs EVENT_CONTEXT.health_care_facility ska fyllas med innehåll.

I journalsystemet Cambio Cosmic motsvaras den mest specifika enheten ofta av det som kallas “Vårdande enhet”

I många fall är det samma enhetsnivå som kallas “kopplad/ingående enhet” i denna tabells begreppsbeskrivning ovan.

vårdprocess

process avseende hälso- och sjukvård som hanterar ett eller flera relaterade hälsoproblem eller hälsotillstånd i syfte att främja ett avsett resultat

...

Info

Diskussionsfråga i remiss

I nära anslutning till remissutskicket dök två alternativa implementationsförslag upp som inte hunnit utredas i detalj:

 1. Bör vi skapa en egen svensk specialisering av arketypen Organisation som får fler fält och tar hand om både vårdenhet och vårdgivare på ett smidigt och vältypat sett i en och samma arketyp…

 2. …eller om man inte gör en egen arketyp (enl. punkt #1) bör vi då istället nästla en instans av “Organisation“ för Vårdgivare som i det outnyttjade fältet “Överordnad organisation“ i Vårdenhetens instans av “Organisation”-arketypen? (Alltså så att Vårdgivar-instansen ligger “inuti” Vårdenhet-instansen istället för bredvid i hierarkin.)

En fördel med både 1 och 2 framför ursprungs-förslaget nedan är att det då blir mer differentierade sökvägar mellan informationsstruktur om Vårdgivare respektive Vårdenhet vilket minskar potentiellt förvirrande permutationer i svaren på vissa AQL-frågor.

En fördel med förslag 1 är att både data och AQL-frågor blir mer lättlästa när t.ex. typ-information kan ligga i datastrukturen istället för i OID-koder m.m.

Det MÅSTE gå att ta reda på hos vilken Vårdenhet och Vårdgivare en COMPOSITION skapades (avseende PDL-tillämpning). Implementationsguiden styr/begränsar inte hur Vårdenhet och Vårdgivare enligt HSA sparas och tillämpas inuti ett enskilt openEHR-baserat system utan beskriver istället via vilka logiska sökvägar i en COMPOSITION informationen om vårdgivare/vårdenhet MÅSTE kunna nås om den exporteras (t.ex. bulkexport vid systembyte eller arkivering) eller om den exponeras via API till externa system (t.ex. via anropen /ehr/{ehr_id}/composition eller /query/... i openEHRs officiella REST-API. Internt FÅR detta tekniskt lösas på valfritt sätt, exempelvis genom att:

...

 • Vårdgivare MÅSTE identifieras med Organisationsnummer på sökvägen openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/items[at0003] Identifier (Identifierare) i enlighet med Implementationsguide för HSA-id och Organisationsnummer. Själva organisationsnumret, t.ex. 232100-0040 för Region Östergötland, läggs då vid användning i fältet DV_IDENTIFIER.id (som inte syns i template-skärmbilden nedan).

 • Vårdgivarens HSA-id eller andra identifierare BÖR också anges som ytterligare identifierare (utöver det obligatoriska organisationsnumret beskrivet ovan) på sökvägen openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/items[at0003] Identifier (Identifierare) eftersom “occurences” är satt till 0..*

 • Vårdgivarens namn (vid dokumentationstillfället), t.ex. Region Östergötland, MÅSTE anges i openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/items[at0001] Name (Namn) i fältet DV_TEXT.value (eftersom arketypen i dagsläget kräver detta), själva PDL-utvärderingen baseras dock endast på identifieraren, inte namnet.


  Att det är just rollen vårdgivare som avses MÅSTE visas genom att via sökvägen openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/items[at0004] Role (Roll), som är av typen DV_CODED_TEXT, ange följande

  • DV_CODED_TEXT.defining_code.code_string MÅSTE sättas till 1.2.752.29.6.10 (OID för rollen vårdgivare)

  • DV_CODED_TEXT.defining_code.terminology_id MÅSTE sättas till urn:oid:

  • DV_CODED_TEXT.value BÖR sättas till Vårdgivare i en svenskspråkig journalanteckning, men FÅR INTE användas som bas för utvärdering av åtkomst enligt PDL.

 • Vårdenhet MÅSTE identifieras med HSA-id sökvägen openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/identifieritems[at0003] Identifier (Identifierare) i enlighet med Implementationsguide för HSA-id och Organisationsnummer. Själva HSA-idt för vårdenheten, t.ex.  SE2321000040-4JVV för Medicinska specialistkliniken, läggs vid användning i system i DV_IDENTIFIER.id (som inte syns i skärmbilden nedan).

 • Vårdenhetens namn (vid dokumentationstillfället), t.ex. Region Östergötland, MÅSTE anges i openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/items[at0001] Name (Namn) i fältet DV_TEXT.value (eftersom arketypen i dagsläget kräver detta), själva PDL-utvärderingen baseras dock endast på identifieraren, inte namnet.

 • Att det är just rollen vårdenhet som avses MÅSTE visas genom att via sökvägen openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0/items[at0004] Role (Roll), som är av typen DV_CODED_TEXT, ange följande

  • DV_CODED_TEXT.defining_code.code_string MÅSTE sättas till 1.2.752.29.6.13 (OID för rollen vårdenhet)

  • DV_CODED_TEXT.defining_code.terminology_id MÅSTE sättas till urn:oid:

  • DV_CODED_TEXT.value BÖR sättas till Vårdgivare i en svenskspråkig journalanteckning, men FÅR INTE användas som bas för utvärdering av åtkomst enligt PDL.

Exempel på grundattribut

Exempelmallar (templates) finns i https://github.com/modellbibliotek/Arbetsyta-openEHR/tree/master/local i form av filerna

...