Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Informera alla som medverkar i openEHR Sverige på vilket förvaltningsmöte val av ny produktägare ska ske

  • Protokollföra valet av ny produktägare (ska ske i mötesanteckningar för utsatt förvaltningsmöte)

  • Lämna över utökade behörigheter i Jira och Confluence

  • Lämna över tillgång till funktionsbrevlådan

  • Ge introduktion till produktägarrollen (genomgång av bl.a. uppgifterna, verktyg som används)

  • Uppdatera produktägarloggen nedan

...