Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Avsnitt/Fras

Översättning

Kommentar

Purpose 

Att...
Exempel: "Att mäta..."

 Att + verb i infinitiv

Use

Används för att...

 Verb i passiv form

Misuse

Ska inte användas för att...


Comment

Additional narrative about X, not captured in other fields.

Kommentar

Kommentarer avseende X som inte beskrivs i övriga fält.


Confounding factors

Narrative description of any issues or factors that may impact on the measurement.

Möjliga felkällor

Beskrivning av faktorer och felkällor som kan påverka bedömningen av X.

(Alt. “mätningen” beroende på kontext)

Var aktsam vid översättning av "Confounding factors"! Det kan finnas sammanhang där annan översättning är bättre, men i många fall är detta lämpligt.

container

behållare

Tillkom 2021-11-02

Extension

Additional information required to capture local content or to align with other reference models/formalisms.

For example: local information requirements or additional metadata to align with FHIR or CIMI equivalents.

Tilläggsinformation

Plats för tilläggsinformation som krävs för lokala anpassningar eller anpassning till andra referensmodeller eller formella krav.

Exempelvis lokala informationskrav eller metadata för anpassning till FHIR- eller CIMI-motsvarigheter.


2021-11-02 Uppdaterade riktlinjen (orden “att infoga“ ströks).

generic

generell

Tillkom 2021-11-02

Keywords


Nyckelorden i den svenska översättningen behöver inte nödvändigtvis ha koppling till det engelska originalet. Lägg till sådana svenska ord som någon sannolikt söker efter när de letar efter det som arketypen handlar om. (T.ex. "snus" i arketypen "Smokeless tobacco summary"
Ta bort nyckelord från originalet som inte finns kvar i översättningen.

Se även förbättringsförslag nedan.

note

observera

Tillkom 2021-11-02

 Arketypklassnamn
(ACTION, CLUSTER, ADMIN, COMPOSITION, ENTRY, EVALUATION, INSTRUCTION, OBSERVATION,
SLOT)


Arketypklassnamn översätts inte.

at runtime

kan genereras automatiskt av vissa IT-system

Justera formuleringen så att den passar in i aktuell mening.

range category

mätområde


explicitly

explicit


over the age of X
under the age of X

X år eller äldre
X år eller yngre

Detta uttryckssätt är tydligare än "äldre än X år", där det är oklart huruvida det är inklusive eller exklusive X.

incidental

påverkande

I sammanhanget påverkande faktorer. I annan kontext kan annan översättning vara relevant.

Any event

Default, unspecified point in time or interval event which may be explicitly defined in a template or at run-time.

Ospecificerad händelse

Ospecificerad standardhändelse vid en tidpunkt eller inom ett tidsintervall som explicit kan definieras i en mall eller genereras automatiskt av vissa IT-system.


template

mall

Det framgår av kontexten att det rör sig om openEHR-mallar.

...