Implementationsguider

Under den här sidan lägger vi samtliga implementationsguides som vi arbetar med eller tagit fram inom ramen för det svenska openEHR-arbetet.

Intro till implementationsguider

Modellerna i openEHR, både referensmodellen (RM) och de flesta arketyper, är tänkta att kunna användas globalt och har oftast funktioner som täcker olika nationella behov om man använder modellerna klokt. För att passa ett enskilt lands lagar och arbetssätt kan man dock behöva komma överens om HUR modellerna ska användas för att uppfylla de nationella kraven. Detta bör göras på ett gemensamt sätt så att olika leverantörer och vårdgivare gör på samma sätt och därmed smidigare kan återanvända applikationer, återanvända mjukvarumoduler och utväxla data.

Status på implementationsguider

Varje version av en implementationsguide har en status för att indikera hur pass mogen den är enligt följande:

 • DEV - Under utveckling, kan ändras när som helst

 • TRIAL - Är granskad via publikt öppen remissmöjlighet och anses vara redo att prövas i produktion, ändringar kan tillkomma.

 • STABLE - Verifierad av minst två oberoende parter i produktionsmiljö och anses “i bruk”, inga fler ändringar tillkommer. Om behov av ändringar uppstår, skapas ny version.

Versionshantering

Versionshantering ska följa SemVer när implementationsguiden får statusen Trial. Den version som ska sättas då är 1.0.0.

Direktiv

I varje implementationsguide så finns direktiv på hur man ska göra och de ska tolkas enligt nedan:

 • MUST (MÅSTE)

  • Detta är ett absolut krav, inga undantag

 • MUST NOT (FÅR INTE)

  • Detta är absolut förbjudtet, inga undantag

Skapa implementationsguider

<lägg till länk till mallen>

Bilagor som ska vara del av den publicerade implementationsguiden placeras sist i guiden medan arbetsmaterial kopplat till framtagningen av en ny implementationsguide bör läggas som undersidor till själva implementationsguiden. Detta för att göra det tydligt vad som är en del av själva guiden (oavsett status) och vad som är annat relaterat material.

Hantering av tillhörande modeller

Modeller (arketyper och templates) som skapas i och med framtagningen av en implementationsguide ska hanteras i enlighet med: Att arbeta i GitHub. Sammanfattningsvis ska arbetet ske i en separat branch till en början. I samband med att arbetet ska skickas på remiss bör det skapas en release som innehåller de modeller som ska ingå. När arbetet anses vara färdig och redo att publiceras (enligt de regler som specificeras i kapitlet nedan kallad “Publicering”) ska modellerna läggas i en separat mapp och mergas tillbaka till master-branchen.

Översättning

Alla implementationsguider ska ha en engelsk översättning för att göra den mer tillgänglig. Den engelska översättningen av implementationsguiden ska läggas som en undersida till den svenska.

Granskning

När implementationsguiden anses vara redo att granskas skickas förfrågan om synpunkter till relevanta mottagare. Förslag på remittenter:

Förslag på publika forum för förfrågan:

Förslag på utskick

Rubrik: “Inbjudan till remiss avseende hantering av <område som implementationsguiden rör> i openEHR”

Inbjudan

Du inbjuds härmed att senast <datum> i en remissrunda komma med synpunkter och förbättringsförslag avseende en implementationsguide och tillhörande openEHR-template som beskriver hanteringen av <område som implementationsguiden rör> i openEHR . Implementationsguiden har tagits fram av en nationella arbetsgrupp som består av representanter från flera aktörer, t.ex. regioner och systemleverantörer och som är en del av openEHR Sverige.

Implementationsguiden finns på efterföljande wikisida: <länk till implementationsguiden>

Hur du svarar

Feedback kan ges på den kombination av följande sätt du är mest bekväm med:

 • Om du har/skaffar inlogg till wikisidan: Svara genom att korrigera småfel direkt i wikisidan, eller markera text och använd kommentarsfunktionen om dit förslag är mer av en diskussionspunkt.

 • Maila kommentarer till contact@openehr.se

Framtid

Synpunkter från remissrundan kommer att användas för att förbättra implementationsguiden och tillhörande openEHR-templaten. Vid behov kommer ytterligare en remissrunda att genomföras.

Publicering

När implementationsguiden anses vara reviderad och färdig ska detta lyftas till openEHR Sverige som organisation genom att ta upp detta på ett förvaltningsmöte. Där ska guiden godkännas som slutgiltig inför publicering innan själva publiceringen sker. Detta gäller även för när guiden ska gå från Trial till Stable.

Publicering sker därefter på Confluence-sidan och på NGS. Status ändras till Trial. Sen ska nyheten om publicering spridas via LinkedIn, openEHR Sveriges maillista och kontakt tas med SFMI om publiceringen.

Implementationsguides