Vitalis 2021

Planering av deltagande i Vitalis 2021

Vitalis webb: https://vitalis.nu/

Vitalis information om openEHR-spåret 2021: https://invitepeople.com/events/15219/seminars?seminar_category=1931&sort_by=external_id&sort_order=asc

Motsvarande diskussionstråd i openEHR-forumet:  https://discourse.openehr.org/t/openehr-vitalis-2021/1512

Nyttor med openEHR

Vårdgivare, samarbetsorganisationer, leverantörer och aktörer inom forskning och kvalitetsutveckling är intresserade av openEHR av många anledningar.

Att hantera och strukturera klinisk information är tidskrävande och dyrt; via openEHR kan man dra nytta av globalt arbete som redan gjorts inom många kliniska områden. Det finns färdiga modeller, verktyg och metoder som ger ett snabbt och för vården begripligt sätt att ta fram lösningar själv eller i samarbete med andra.

Genom att samarbeta om hur data fångas och struktureras redan vid inmatningen kan datakvaliteten öka, behovet av dubbelregistrering av data minska, och många problem med överföring mellan system elimineras.

Väl strukturerat journalinnehåll är sökbart och jämförbart, och ger förutsättningar för att beskriva användbara och patientsäkra kliniska beslutsstöd, standardiserade vårdförlopp och strukturerad rapportering till kvalitetsregister.

openEHR möjliggör för vårdpersonal att medverka i att skapa kliniska modeller, arketyper, en eller flera arketyper kan sedan anpassas till lokala behov i en mall, s.k. template.

Via openEHRs ekosystem kan vårdverksamheter koppla externt inköpta eller egenutvecklade specialapplikationer som komplement till “stora journalsystemet”

openEHR används allt mer av nordiska systemleverantörer (bl.a. Cambio, DIPS, TietoEVRY. PatientSky)

Se även https://openehr.se https://openehr.org

Upplägg

Förslag:

  • Alla delar spelas upp i en live-sändning torsdag 8:30-12, inklusive 30 minuter kaffepaus.
    (Reservtid finns onsdag 13:00-16:30.)

  • Ett och samma chattrum kopplas till alla föreläsningarna och detta ligger sedan även kvar under paneldiskussionen. Då kan frågor från publiken samlas in hela vägen.

 

Rubrik

Föredragshållare, Längd, noteringar

Kort Beskrivning till program

Vitalisreferens

Rubrik

Föredragshållare, Längd, noteringar

Kort Beskrivning till program

Vitalisreferens

Introduktion till spåret

?

1-2 minuter kort intro till hela spåret. Nämn chatten som man kan ställa frågor i under hela förmiddagen.

Mailas till Hans Almvide.

Varför openEHR? Var används det nu till vad och vad är på gång? (Spår: openEHR, #1)

@Martin Grundberg, 20 minuter.

Det är lätt att fastna i detaljer kring teknik eller informatik när man pratar om openEHR, men vad är det egentligen för problem som både vårdgivare och leverantörer av system vill lösa med openEHR? Vilka är drivkrafterna som gör att vårdgivare och leverantörer vill ta sig an de helt nya arbetssätten inom eHälsa som openEHR kräver?

Efter en inledande introduktion tar vi även en titt på vad openEHR används till idag, vilka länder och leverantörer är det som har hoppat på openEHR-tåget samt hur vi ser att openEHR kommer att användas i framtiden.

Varför openEHR?

Proposal 367

En svensk nod för openEHR-samarbete. (Spår: openEHR, , #2)

@Göran Karlström? @Åsa Skagerhult ? , 10 minuter. Referera till utbildningsdagar som är inspelade?

OpenEHR är ett välfungerande internationellt nätverk för samverkan kring kliniska modeller med stor aktivitet bl.a. i Norge. Även i Sverige finns flera engagerade deltagare och aktiv utveckling. Som neutral aktör oberoende av leverantörer och vårdgivare ska nu SFMI under minst 2 år vara värd för en svensk nod i detta nätverk, och vi hoppas kunna skapa en kritisk massa av kunnande och utveckling för framtida förvaltning.

En svensk nod för OpenEHR-samverkan

Introduktion till openEHR. (Spår: openEHR, #3)

@Erik Sundvall

Gärna konkret, omtolkningsproblematiken, finns bra exempel på det som rör vårdförlopp/kvalitetsregister? , 20 minuter.

Hur kan vi lösa fundamentala omtolkningsproblem som ofta försvårar eller omöjliggör integration och delning av data? Hur angriper vi grundorsaken? Föredraget introducerar openEHRs beprövade sätt att angripa dessa problem genom att för både klinisk och teknisk personal underlätta hur detaljerade överenskommelser (dokumentationsmodeller m.m.) diskuteras, skapas, underhålls och praktiskt används i vård-IT-system.

Sista minuterna av föredraget behandlar även kort tekniska grunder och möjligheter, men kan vara intressant även för icke-tekniker.

Introduktion till openEHR

Proposal 356

Region Stockholms projekt för att digitalisera vårdförloppen. OpenEHR som möjliggörare och komplement till vårdinformationssystemen. (Spår: openEHR, #4)

@Patrik Georgii-Hemming, Elham Gholami, 30 minuter.

Demonstrera något?

De som var med på förvaltningsmöte 11/2 tror att detta kommer locka publik.

Hur kan openEHR skapa bättre förutsättningar för digitalisering av både de standardiserade vårdförloppen inom cancerområdet och av de personcentrerade sammanhållna vårdförloppen? Region Stockholm berättar om sitt arbete med strukturerad vårddokumentation, utdata, analys, rapportering och beslutsstöd.

Digitalisera vårdförloppen och openEHR

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra. (Spår: openEHR, #5)

Daniel Karlsson, @Mikael Nyström , 20 minuter.

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT är tre standarder som kompletterar varandra och kan användas tillsammans. openEHR används främst för att strukturera hur information fångas och lagras internt i patientjournalsystem, men kan även användas för att överföra information mellan openEHR-baserade patientjournalsystem. HL7 FHIR används för att överföra information mellan olika typer av patientjournalsystem. Snomed CT används för att definiera den lagrade informationens betydelse och göra den mer sök- och sammanställningsbar. I den här presentationen ger vi en introduktion till standardernas skillnader och hur de används bra tillsammans.


openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT är tre standarder som kompletterar varandra och kan användas tillsammans. openEHR används främst för att strukturera hur information fångas och lagras internt i patientjournalsystem, men kan även användas för att överföra information mellan openEHR-baserade patientjournalsystem. HL7 FHIR används för att överföra information mellan olika typer av patientjournalsystem. Snomed CT används för att definiera den lagrade informationens betydelse och göra den mer sök- och sammanställningsbar.

Även om standarderna har sina distinkta områden för att skapa bra patientjournalsystem så finns det även områden där de överlappar och där kan överlappningarna hanteras med beslut om vilka designmönster som ska användas. Alternativet att utesluta någon av standarderna och i stället använda de andra två i så stor utsträckning som möjligt är dock sämre, eftersom två av standarderna inte täcker lika stort område som de tre gör tillsammans.

I den här presentationen ger vi en introduktion till standardernas skillnader och hur de används bra tillsammans.

openEHR, HL7 FHIR och Snomed CT – olika standarder som kan komplettera varandra

Proposal 363

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg framåt! (Spår: openEHR, #5)

@Anders Thurin , @Göran Karlström , @Erik Sundvall m.fl., 30 minuter.

De som var med på förvaltningsmöte 11/2 tror att detta kommer locka publik.

Kanske något om sättet tyska HiGHmed

Nationella kvalitetsregister ger en värdefull samling av information från vården, men rapportering kräver ofta extra arbetsinsatser, register är dåligt samordnade sinsemellan och komplexiteten ökar ju fler register man ska relatera till.

Vi beskriver hur indata till register kan beskrivas enligt standardiserade modeller utan att tappa koppling till terminologistandarder. Detta ger en möjlighet att behålla kvalitetsdata lokalt men göra export via en sökfråga, och frågan kan ställas olika efter nya behov. 

Vilka möjligheter öppnas om man vid kvalitetsarbete kan analysera källdata i eller nära sin ursprungskontext genom att ställa (t.ex. AQL-)frågor mot mer standardiserad källdata? Kan vi nu ta chansen att göra en synvända på datahantering för forskning och uppföljning i Sverige? Detta tankesätt tillämpas i HiGHmed - ett samarbetskonsortium aktivt  i Tyskland.

 

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

Proposal 355

Paneldiskussion och frågestund om openEHR (Spår: openEHR, #6)

@Åsa Skagerhult Samtliga medverkande i spåret och några till, 50 minuter. (+SKR, SoS, eHM?)

Max 7-8 deltagare (utöver Åsa).

OpenEHR-spåret avslutas och knyts ihop med en paneldiskussion och frågestund. I panelen deltar bland annat talarna från de tidigare föredragen. Panelen inleder med ett samtal om:

  • Standardisering är svårt! Vad är lättare och svårare om man använder openEHR?

  • Utmaningar, aha-upplevelser och andra erfarenheter vid utveckling med hjälp av openEHR?

  • Frågor som väckts tidigare i openEHR-spårets föredrag

Stunden avslutas med en gemensam diskussion kring öppna frågor från publiken.

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Proposal 364

 

Registrering:

Hans Almvide kommer höra av sig till alla om detaljer (noterat 2021-04-28).

@Anders Thurin, eller den som är föreläsare i respektive del, registrerar föreläsningarna via webbsidan, https://vitalis.nu/hem/konferens/lamna-ditt-konferensforslag/

Registrera även ett förslag som innehåller körschema och sammanfattad beskrivning där även ordningen av ingående föreläsningar framgår. Lite liknande det du angett i denna mejl.
Namnge förslaget till SPÅR: OpenEHR