Riktlinjer och stöd för översättning

Innehåll

Riktlinjer

Översättningar av arketyper till svenska ska följa Socialstyrelsens "Språkliga riktlinjer för översättningen av Snomed CT till svenska": https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/klassifikationer-och-koder/2011-1-14.pdf

Undantag kapitel 1 som är Snomed-specifikt. I kapitel 4 finns en bra lista över vägledande källor.

Till stöd finns även Socialstyrelsens dokument SoS Principbeslut för Snomed CT-översättning 2018-04-05.xls. Observera att detta är en kopia av Socialstyrelsens interna arbetsdokument som de uppdaterar 2 gånger årligen i samband med översättning av Snomed CT-termer. Vi som arbetar med openEHR-arketyper får själva efterfråga nyare versioner av detta dokument vid behov.

Översättningar av termer i arketyper ska i möjligaste mån följa den svenska översättningen av termer i Snomed CT: http://browser.ihtsdotools.org/ Kontakta Socialstyrelsen om översättningen av termen i Snomed CT är felaktig, inte håller tillräckligt hög kvalitet eller om den saknas.

 

Övriga källor

Generell information på engelska om att översätta arketyper: Translate Archetypes using CKM

Information om översättning till norska (inspirationskälla): Oversettelse

De norska översättningarna kan ge inspiration: http://arketyper.no

Kompletterande skrivregler och rekommendationer

Skrivreglerna gäller i tillägg till och som förtydligande av de språkliga riktlinjerna för översättning av SNOMED CT.

Förkortningar
Använd inte engelska förkortningar, såvida de inte är mycket väl förankrade i den svenska medicinska vokabulären (formellt, inte i tal).

Enkla och raka formuleringar
Skriv kort och tydligt; undvik mångordighet och krångliga formuleringar.
Var inte rädd för att frångå originalet om formuleringen blir klumpig på svenska.
Exempel: Skriv ”Andningsfrekvensen är…” i stället för ”Mätningen av andningsfrekvensen är…”

Bestämd eller obestämd form
Följ SNOMED-riktlinjerna i möjligaste mån, men ta hänsyn till aktuell kontext, växla inte inom en och samma arketyp.

Snedstreck
Undvik att skriva "/" i brödtext, skriv ut med ord i stället.
Exempel: Skriv "mindre än eller lika med" i stället för "mindre än/lika med"

Undvik att skriva "och/eller". Skriv i stället "eller". I svenska är disjunktionen "eller" inklusiv, dvs. uttrycket "x eller y" betyder att både x och y kan gälla eller endast en av dem. För att uttrycka exklusivt eller, dvs. att enbart det ena eller det andra kan gälla, använd skrivningen "antingen x eller y".

Decimaltecken
Använd komma som decimaltecken.
Exempel Skriv "39,6 grader", inte "39.6 grader".

Semikolon
Använd gärna semikolon, men var aktsam. Engelskan använder semikolon på ett lite annat sätt och ofta lite frikostigare än svenskan gör.

Enheter
Följ SNOMED-riktlinjerna.

Termen individual/person/patient
Situationen avgör vilken översättning som är lämpligast. Var konsekvent inom en och samma arketypöversättning.

Problem med källspråket

Svårtolkad originaltext eller originaltext som kan tolkas på flera sätt
När kallelse till granskning skickas ut ska den här typen av problem poängteras så att granskarna kan titta extra på det.

När originalet verkar fel eller är dåligt formulerat
Felanmäl den engelska förlagan i CKM.
Översätt tills vidare till något som verkar rimligare än den tvivelaktiga källspråksformuleringen.

Fasta rubriker och fraser, samt återkommande ord och uttryck

Vissa fraser och uttryck är återkommande i många arketyper och bör översättas likadant varje gång. Använd översättningarna som anges i tabellen nedan. Hittar du fler uttryck som är återkommande än de nedan så föreslå gärna ett tillägg till denna lista.

 Avsnitt/Fras

Översättning

Kommentar

 Avsnitt/Fras

Översättning

Kommentar

Purpose 

Att...
Exempel: "Att mäta..."

 Att + verb i infinitiv

Use

Används för att...

 Verb i passiv form

Misuse

Ska inte användas för att...Comment

Additional narrative about X, not captured in other fields.

Kommentar

Kommentarer avseende X som inte beskrivs i övriga fält.Confounding factors

Narrative description of any issues or factors that may impact on the measurement.

Möjliga felkällor

Beskrivning av faktorer och felkällor som kan påverka bedömningen av X.

(Alt. “mätningen” beroende på kontext)

Var aktsam vid översättning av "Confounding factors"! Det kan finnas sammanhang där annan översättning är bättre, men i många fall är detta lämpligt.

container

behållare

Tillkom 2021-11-02

Extension

Additional information required to capture local content or to align with other reference models/formalisms.

For example: local information requirements or additional metadata to align with FHIR or CIMI equivalents.

Tilläggsinformation

Plats för tilläggsinformation som krävs för lokala anpassningar eller anpassning till andra referensmodeller eller formella krav.

Exempelvis lokala informationskrav eller metadata för anpassning till FHIR- eller CIMI-motsvarigheter.


2021-11-02 Uppdaterade riktlinjen (orden “att infoga“ ströks).

generic

generell

Tillkom 2021-11-02

KeywordsNyckelorden i den svenska översättningen behöver inte nödvändigtvis ha koppling till det engelska originalet. Lägg till sådana svenska ord som någon sannolikt söker efter när de letar efter det som arketypen handlar om. (T.ex. "snus" i arketypen "Smokeless tobacco summary"
Ta bort nyckelord från originalet som inte finns kvar i översättningen.

Se även förbättringsförslag nedan.

note

observera

Tillkom 2021-11-02

 Arketypklassnamn
(ACTION, CLUSTER, ADMIN, COMPOSITION, ENTRY, EVALUATION, INSTRUCTION, OBSERVATION,
SLOT)Arketypklassnamn översätts inte.

at runtime

kan genereras automatiskt av vissa IT-system

Justera formuleringen så att den passar in i aktuell mening.

range category

mätområdeexplicitly

explicitover the age of X
under the age of X

X år eller äldre
X år eller yngre

Detta uttryckssätt är tydligare än "äldre än X år", där det är oklart huruvida det är inklusive eller exklusive X.

incidental

påverkande

I sammanhanget påverkande faktorer. I annan kontext kan annan översättning vara relevant.

Any event

Default, unspecified point in time or interval event which may be explicitly defined in a template or at run-time.

Ospecificerad händelse

Ospecificerad standardhändelse vid en tidpunkt eller inom ett tidsintervall som explicit kan definieras i en mall eller genereras automatiskt av vissa IT-system.template

mall

Det framgår av kontexten att det rör sig om openEHR-mallar.

Förbättringsförslag

Om du har skapat ett användarkonto på den här wikin kan du lägga till förbättringsförslag i det här avsnittet.

Rutin för att välja nyckelord/keywords på svenska

Föreslaget av Rikard Lövström.

Det finns ingen rutin för hur man väljer vilka nyckelord som ska anges under Keywords vid översättning till svenska, annat än vad som anges i tabellen längre upp på denna sida. Kan vi använda Snomed CT som terminologi? I de fall det saknas termer kan nya skapas i Snomed CT. Det kunde kanske vara bra att ha en metadata-klassificering som gör att arketyper och mallar (templates) kan göras systematiskt sökbara?