PDL i openEHR

Denna wikisida är avsedd att utgöra grunden till en implementationshandbok som beskriver ett rekommenderat sätt att tillämpa den svenska Patientdatalagen (PDL) i openEHR-baserade system på gemensamt ett leverantörsoberoende sätt.

F.n. finns en del info på tillhörande kort i svenska openEHR-förvaltningens kanbantavla. Mer info kommer här senare.

Status

DEV

Versionshistorik

Version

Datum

Uppdatering

Ansvarig

Version

Datum

Uppdatering

Ansvarig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrund

Denna implementationshandbok har tagits fram i samarbete mellan flera vårdgivare och systemleverantörer aktiva i Sverige (se appendix).

Juridiska krav

Exempel på vad en vårdgivare måste behöver se till att en openEHR-baserad plattformslösning och kan upfylla. [Källa: Region Stockholm]

 • Plattformen SKA stödja loggning av åtkomst till patientinformation i enlighet med 4 kap. 3§ Patientdatalag (2008:355)

  • Accessloggning

 • Plattformen SKA stödja patientens val att spärra åtkomst till sin patientinformation i enlighet med 4 kap. 4§ Patientdatalag (2008:355)

  • Spärr, spara spärr

 • Plattformen SKA stödja utvärdering av åtkomst till patientinformation i enlighet med ändamålen i 4 kap. 4§ Patientdatalag (2008:355)

  • Spärr, och utvärdering utifrån verksamhetsuppdrag (t.ex. vård och behandling vs statistik)

 • Plattformen SKA stödja åtkomst till spärrad information (bryta spärr) i enlighet med 4 kap. 5§ Patientdatalag (2008:355)

  • Spärr, bryta spärr

 • Plattformen SKA stödja åtkomstkontroll vid sammanhållen journalföring i enlighet med 6 kap. 2§ Patientdatalag (2008:355)

  • Samtycke

 • Plattformen SKA möjliggöra att patienten motsätter sig överföring av information till kvalitetsregister i enlighet med 7 kap. 2§ Patientdatalag (2008:355)

  • Samtycke

….

 

Implemenationsguide

Notera att samtliga rekommendationer eller direktiv enbart gäller information som ska utvärderas enligt PDL. Alltså gäller det inte t.ex. information som är uppmätt och registrerad av patienten själv utan initiering från hälso- och sjukvården eller information inom SOL.

Lagring av grundattribut

Intro

En viktig aspekt av att utvärdera åtkomst till patientinformation är att rätt metadata finns sparad på den. Utvärdering av åtkomst utgår från läsarens kontext (varifrån det läses och i vilket syfte) samt patientinformationens kontext (vilken organisation eller process den tillhör).

Följande primära attribut är aktuella:

 • COMPOSITION/context/health_care_facility

 • COMPOSITION/context/other_context

Generellt

 • Information från olika vårdenheter (och därmed inte heller vårdgivare) FÅR INTE sparas inom ramen för samma Composition, t.ex. Entries från olika vårdenheter

  • Detta beror på att Composition är den lägsta nivå för utvärdering av åtkomst enligt PDL

  • Referensmodellen erbjuder inga enhetselement på Entry, men utifall att enheter ingår i den arketyp som ligger till grund för en Entry så kommer de inte att utvärderas

  • OBS, det återstår fortfarande att utreda hur t.ex. en remiss som skickas mellan enheter hanteras. Det rekommenderas att när behovet av det uppstår så får vi se över ovanstående direktiv.

 • Den mest specifika enhet (mottagning, avdelning eller motsvarande) varifrån dokumentet anses härstamma MÅSTE sparas på COMPOSITION/context/health_care_facility

 • HSA id för ovanstående enhet MÅSTE anges i COMPOSITION/context/health_care_facility/identifiers i enlighet med Implementationsguide för HSA-id och Organisationsnummer

  • Undantaget är om enheten är en Vårdgivare, i dessa fall MÅSTE organisationsnummer sättas

 • Andra identifierare FÅR anges vid behov

 • Namnet på enhet FÅR anges via COMPOSITION/context/health_care_facility/name

  • Om namn på enhet anges så MÅSTE det vara det namn som gällde på enheten vid händelsen som föranledde dokumentet (det ska alltså inte uppdateras om enheten byter namn)

  • Ett alternativ till att spara information om namn på enheten är att slå upp det i extern katalogtjänst

  • Notera att det generellt är att rekommendera att kunna visa upp enhetsnamn som gällde vid tidpunkt för en händelse i ett användargränssnitt, utifrån ett PDL-perspektiv anses det dock tillräckligt om HSA-identiteten är känd.

Vårdgivare och Vårdenhet

Appendix A: Medverkande

Nationell arbetsgrupp

Remiss

Appendix B: PDL-intressanta delar i openEHRs specifikationer

Exempel på dokumentation från openEHR-specifikationerna: