Implementationsguider

Under den här sidan lägger vi samtliga implementationsguides som vi arbetar med eller tagit fram inom ramen för det svenska openEHR-arbetet.

Intro till implementationsguider

Modellerna i openEHR, både referensmodellen (RM) och de flesta arketyper, är tänkta att kunna användas globalt och har oftast funktioner som täcker olika nationella behov om man använder modellerna klokt. För att passa ett enskilt lands lagar och arbetssätt kan man dock behöva komma överens om HUR modellerna ska användas för att uppfylla de nationella kraven. Detta bör göras på ett gemensamt sätt så att olika leverantörer och vårdgivare gör på samma sätt och därmed smidigare kan återanvända applikationer, återanvända mjukvarumoduler och utväxla data.

Status på implementationsguider

Varje implementationsguide har en status för att indikera hur pass mogen den är enligt följande:

 • DEV - Under utveckling, kan ändras när som helst

 • TRIAL - Ett förslag på färdig implementationsguide

 • STABLE - Implementationsguiden har verifierats i produktionsmiljö och anses “i bruk”

Rekommendationer

Inom ramen för varje implementationsguide så finns rekommendationer (eller direktiv) på hur man ska göra. Det finns olika “styrkor” på rekommendationerna, och de ska tolkas enligt nedan.

 • MUST (MÅSTE)

  • Detta är ett absolut krav, inga undantag

 • MUST NOT (FÅR INTE)

  • Detta är absolut förbjudtet, inga undantag

 • SHOULD (BÖR)

  • Detta ska ses som en stark rekommenderat krav, men det där det kan finnas goda skäl till att avvika från krav

 • SHOULD NOT (BÖR INTE)

  • Detta ska ses som en stark rekommenderat förbud, men det där det kan finnas goda skäl till att avvika från förbudet

 • MAY (FÅR)

  • Detta är ett valfritt krav, och det kan variera från fall till fall, marknad till markand eller leverantör till leverantör

Struktur på implementationsguides

Varje implementationsguide innehåller följande:

 • Status - Status på implementationsguiden enligt ovan

 • Versionshistorik - Historik av ändringar

 • Bakgrund - En kort bakgrund till området

 • Implementationsguide - Det kapitel om innehåller rekommendationer och direktiv

Implementationsguides