2022-01-21 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Jan 21, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

 • David Wetterbro

 • Anders Thurin

 • Alexandra Saraiva Leao

 • Anette Larsson

 • Erik Sundvall

 • Jörgen Kuylenstierna

 • Linda Aulin

 • Mikael Nyström

 • Åsa Skagerhult

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

Produktägarval

@David Wetterbro

@Mikael Nyströms förordnande som produktägare gick ut 2021-12-31. Vi behöver därför välja en ny produktägare för tiden 2022-01-01 - 2022-06-30. Finns det några lämpliga kandidater? (@David Wetterbro är vald till 2022-03-31.)

Produktägare nationellt arbete - openEHR Clinical - Confluence (atlassian.net)

Mötesanteckning

Tietoevry visar intresse, återkommer senare.

Implementationsguide för uppmärksamhetsinformation

@Erik Sundvall

I bl.a. arbetet med PDL-implementationsguiden uppkom behov av att beskriva hur uppmärksamhetsinformation representeras i openEHR. Det finns även intresse från informatikteamet hos Karolinska att titta bredare på uppmärksamhetsinformation med openEHR och Snomed CT. @Erik Sundvall har pratat med Rikard Lövström och Daniel Karlsson på Socialstyrelsen (SoS) om möjlighet till stöd i detta arbete och de tyckte det lät intressant och föreslog att svenska openEHR-förvaltningen skickar en begäran om användarstöd för SoS produkter (i detta fall en kombination av flera produkter).

Förslag till beslut:

 1. Skicka begäran till SoS om användarstöd

 2. Leta/föreslå lämplig samordnare. (Förslag från Karolinska: Alexandra Saraiva Leao, Hälsoinformatiker & Legitimerad sjuksköterska med intresse för uppmärksamhetsinformation)

 3. När vi fått svar+datumförslag från SoS, annonsera ut detta till openEHR-intressenter och sedan påbörja arbete med en separat implementationsguide för uppmärksamhetsinformation i openEHR.

Arbetet kan pågå oberoende av PDL-implemtationsguiden (och senare refereras därifrån).

Mötesanteckning

Vi beslutar enligt ovan. David skickar begäran om användarstöd till Socialstyrelsen efter underlag från Erik m.fl.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61

 

Översättning

 

Debattartikel

@Mikael Nyström

Informationspunkt: SFMI:s styrelse har skrivit en debattartikel i Läkartidningen som argumenterar för användandet av internationella standarder för vårddata i Sverige och att vi måste samarbeta mer för att vidareutveckla standarderna.

Vårddata: Internationella standarder bör användas (lakartidningen.se)

Anslagstavlan

 

-

Övrigt

@Åsa Skagerhult

Arketyper för tandvård?

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10