Uppmärksamhetsinformation i openEHR

Projektinformation

Denna wikisida är avsedd att utgöra grunden till en implementationsguide som beskriver ett rekommenderat sätt att journalföra/lagra uppmärksamhetsinformation i openEHR-baserade system på ett gemensamt leverantörsoberoende sätt. Ett mål är att åtminstone täcka in hur olika delar av openEHR (t.ex. referensmodell, arketyper och templates) kombinerade med terminologiurval etc. kan tillgodose kraven/informationsinnehållet i Socialstyrelsens informationsspecifikationer för uppmärksamhetsinformation.

Relaterade resurser:

Tankar fångade innan projektdtart:

Projektlogg/status

Detta avsnitt bör flyttas till undersida, annat forum eller slutet av dokumentet innan första remiss/publicering

2022-02-02, Info: inväntar koordinerat datumförslag för uppstartsmöte

2022-05-16, Info: första arbetsmöte planeras den 2022-05-31

2022-05-31, Möte:

 • Deltagare: Susanna Jönsson, @Alexandra Saraiva Leao, @Carina Sandell @Emma Molin @Erik Sundvall @Claudia Ehrentraut @Ann-Sofi Avindell @Mikael Nyström @David Wetterbro, …

 • Presentation av deltagare. Info om att verion 5.1 av SoS UMI-dokumentation kommer inom någon vecka och vilka ändringar som ingår. Diskussion om mål och angrepssätt (turordning av arbete) se rubriker och text i dokumentet nedan. Beslutar ha möten tisdagar jämna veckor 15:30-17:00, 14 juni sista före sommaren. 23 Aug första efter sommaren, Läxa till nästa möte kolla länkar ovan och leta tänkbara arketyper att använda + fråga Norge.

2022-06-14, Möte:

 • Deltagare @Anette A Larsson @Mikael Nyström @Ann-Sofi Avindell @Claudia Ehrentraut @Erik Sundvall

 • Börjar dokumentera tankar från tidigare möte i implementationsguiden nedan. @Ann-Sofi Avindell börjar uppdatera tabellen över terminologiurval i dokumentet nedan.

2022-08-23, Planerat möte: Sannolik återstart efter sommaruppehåll

Implementationsguide

“Primära” och “sekundära” källor till UMI - och turordning i utredning

Källor till uppmärksamhetsinformation “dubbeldokumenteras” ofta i dagens journalsystemsystem.

 • Vi väljer att som arbetsnamn i denna guide kalla dokumentation av en ursprunglig händelse, exempelvis en läkemedelsförskrivning eller journalanteckning om en (misstänkt allergisk) reaktion, för “primära källor”

 • Vi väljer att kalla samlande underhållna listor och specialdesignade strukturer för UMI “sekundära källor”

Fördelar med att definiera och tillhandahålla speciella sekundära källor är bl.a. att:

 • det blir tekniskt lätt att bygga varningssystem och sammanhållen export eller delning av UMI

Nackdelar med att definiera och tillhandahålla speciella sekundära källor är bl.a. att:

 • det finns mycket stor risk att sekundärkällorna inte hålls uppdaterade om detta underhåll behöver göras manuellt av all personal som journalför sådant som kan vara UMI-relaterat. Detta är en patientsäkerhetsrisk som finns i många av dagens system.

I projektet väljer vi att först titta på informationsstrukturer m.m. för sekundära källor, och därefter titta på primära samt därefter regler för att skapa/uppdatera sekundära källor baserat på primära. Motiveringar:

 • Definition av primära källor ger snabba delresultat med faktisk nytta i dagens UMI för NPÖ och export/visning i vårdens olika IT-system

 • Uppdatering av sekundära källor är ett tänkbart mål (output) för regler som använder primära källor som input och bör definieras innan sådan a regler byggs.

 • Ibland finns inte primärkällan för en känd UMI, t.ex. allergi, alls i det aktuella systemet utan har förts in manuellt. Sådant behöver kunna representeras och underhållas.

Regler för att trigga eller föreslå UMI

Ett bra system för att visa UMI kommer behöva kunna förhålla sig till både primära och sekundära källor. Detta kan ske på flera olika vis, exempelvis med beslutsregler för att:

 1. tända/trigga varningar direkt baserat på en kombination av primära och sekundära källor

 2. eller genom att baserat på primära källor automatiskt uppdatera (eller föreslå manuell uppdatering av) sekundära källor och tända/trigga varningar baserat på de sekundära källorna.

Om alternativ 2 ovan används bör sannolikt automatiskt framtagna men manuellt ännu ej hanterade förslag till uppdatering tända någon typ av varning (t.ex. en om “ostrukturerad” UMI)-

Förslag på arketyper/templates att basera sekundära UMI-källor på

Se:

 

Inklippt Från PDL-implementationsguiden (ska sannolikt formuleras om)

Uppmärksamhetsinformation (medicinska varningar etc.)

Uppmärksamhetsinformation - Socialstyrelsen - excel: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/klassifikationer-och-koder/2020-12-7122-bilaga-3.xlsx

version 5.0 (publicerad 2021-12-15) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/klassifikationer-och-koder/2021-11-7642-kodverkslista.xlsx

Motsvarande refsets/OIDs för de Snomed-relaterade urvalen som nämns i excel-arket:

RefSet id

Preferred Term 

Fully specified name

59841000052105

urval implantat, uppmärksamhetsinformation

 Implants, alert information reference set (foundation metadata concept)

59851000052108

urval smittämnen, uppmärksamhetsinformation

 Contagions, alert information reference set (foundation metadata concept)

59861000052106

urval transplantat, uppmärksamhetsinformation

 Transplants, alert information reference set (foundation metadata concept)

60691000052103

urval visshetsgrad, uppmärksamhetsinformation

 Degree of certainty, alert information reference set (foundation metadata concept)

59831000052104

urval behandlingar, uppmärksamhetsinformation

 Treatments, alert information reference set (foundation metadata concept)

59811000052109

urval allvarlighetsgrad, uppmärksamhetsinformation

 Degree of severity, alert information reference set (foundation metadata concept)

60661000052106

urval smittsamma sjukdomar, uppmärksamhetsinformation

 Contagious diseases, alert information reference set (foundation metadata concept)

59821000052101

urval medicinska tillstånd, uppmärksamhetsinformation

 Medical conditions, alert information reference set (foundation metadata concept)

59881000052100

urval särskilda vårdrutiner, uppmärksamhetsinformation

 Non-standard care procedures, alert information reference set (foundation metadata concept)

59871000052102

urval kemikalieöverkänsligheter, uppmärksamhetsinformation

 Hypersensitivities to chemicals, alert information reference set (foundation metadata concept)

59901000052102

urval födoämnesöverkänsligheter, uppmärksamhetsinformation

 Food hypersensitivities, alert information reference set (foundation metadata concept)

Tabellen sammanställd 2021-11-23 av Mikael Nyström