Uppmärksamhetsinformation i openEHR

Innehåll

Status

DEV

Versionshistorik

Version

Datum

Uppdatering

Ansvarig

Version

Datum

Uppdatering

Ansvarig

0.1.0

2022-09-20

Första utkast

Nationell arbetsgrupp för UMI i openEHR

0.2.0

2023-05-30
2023-06-09
2023-06-12

Första version utifrån diskussioner och beslut på arbetsgruppsmöten.

Nationell arbetsgrupp för UMI i openEHR

Begrepp

Begrepp (inkl. ev. länk till SoS termbank)

Beskrivning

Begrepp (inkl. ev. länk till SoS termbank)

Beskrivning

 

 

Relaterade dokument

Läs först startsidan Implementationsguider som bland annat beskriver vad dokumentstatus som DEV och rekommendationer som MUST (MÅSTE), MUST NOT (FÅR INTE), SHOULD (BÖR) osv. betyder i praktiken.

Relaterade dokument som hänvisas till i denna guide:

 • Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1]

 • Socialstyrelsens kodverkslista för uppmärksamhetsinformation - bilaga till informationsspecifikationen för uppmärksamhetsinformation [R2]

Bakgrund

Denna implementationsguide har tagits fram i samarbete mellan representanter från flera aktörer, som exempelvis regioner och systemleverantörer, i Sverige (se Appendix A: Medverkande och arbetssätt). Implementationsguiden syftar till att beskriva hur openEHR kan användas i tillämpningen av uppmärksamhetsinformation på ett gemensamt leverantörsoberoende sätt.

Uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Socialstyrelsen har “tagit fram en informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation. Specifikationen innehåller en nationellt överenskommen beskrivning av uppmärksamhetsinformation. Informationen är strukturerad utifrån nationell informationsstruktur och nationella informationsmängder, och är uttryckt med enhetliga termer och tillhörande koder från den svenska versionen av Snomed CT samt klassifikationen ICD-10-SE samt ATC. Informationen ska fungera som underlag för implementationen av uppmärksamhetsinformation i vårdinformationssystem.” [R1]

I informationsspecifikationen beskrivs uppmärksamhetsinformation som information i en patientjournal som särskilt behöver uppmärksammas och som påverkar handläggningen av hälso- och sjukvård, till exempel patientens överkänsligheter. [R1]

Informationsspecifikationen beskriver även den särskilda symbolen som har tagits fram för att “signalera för hälso- och sjukvårdspersonalen att det finns uppmärksamhetsinformation i befintlig journalinformation. Symbolen är uppbyggd med ett utropstecken i mitten som betecknar överkänslighet med tre allvarlighetsgrader. De fyra övriga armarna i symbolen innehåller information om medicinskt tillstånd och behandling, smitta, särskild vårdrutin samt historiskt angiven information som inte är strukturanpassad.” [R1]

Uppmärksamhetsinformationen är indelad i “ett antal huvudgrupper som har en direkt koppling till uppmärksamhetssymbolen” [R2] och där respektive huvudgrupp har ett antal undergrupper:

Symbol

Huvudgrupp

Undergrupp

 

Medicinska tillstånd och behandlingar

Annat medicinskt tillstånd

Behandling

Förekomst av implantat

Implantat

Förekomst av transplantat

Transplantat

Smitta

Förekomst av smittämne

Förekomst av smittsam sjukdom

Överkänslighet:

 • Livshotande överkänslighet

 • Skadlig överkänslighet

 • Besvärande överkänslighet

Kemikalie

Aktiv substans

Hjälpämne läkemedel

Läkemedelsprodukt

Särskild vårdrutin

Information som kan leda till särskild vårdrutin

Beslut som kan leda till särskild vårdrutin

Ej strukturanpassad uppmärksamhetsinformation

Historiskt angiven uppmärksamhetsinformation

Primär- och sekundärdokumentation för uppmärksamhetsinformation i dagens vårdinformationssystem

I dagens vårdinformationssystem i Sverige behöver ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal dokumentera uppmärksamhetsinformation i två separata steg för att uppmärksamhetssymbolen ska kunna tändas i enlighet med nedanstående steg:

 • hälso- och sjukvårdspersonalen skapar exempelvis en journalanteckning som innehåller information om att patienten är överkänslig mot en specifik substans i ett läkemedel, utifrån ett laboratoriesvar eller samtal med patienten (primärdokumentation)

 • hälso- och sjukvårdspersonalen anger information om denna överkänslighet i en separat modul (sekundärdokumentation), dvs. informationen från primärdokumentationen används inte för att kunna tända uppmärksamhetssymbolen.

 

Hantering av uppmärksamhetsinformation i openEHR

I efterföljande avsnitt beskrivs den rekommenderade hanteringen av uppmärksamhetsinformationen i openEHR utifrån aktuell version 5.1 (juni 2023) av Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation.

Fokus ligger på uppmärksamhetsinformation så som den anges vid sekundärdokumentation. Hur primärvårdsdokumentationen skulle behöva modelleras i openEHR för att uppmärksamhetsinformation skulle kunna härledas ifrån den med hjälp av ett regelverk ligger utanför scopet för den här implementationsguiden.

Arbetet har skett utifrån de engelska arketyperna.

@Mikael Nyström & @Rikard Lövström: Vi tycker att det vore bra med någon form av översikt. Går det enkelt att skapa en grafisk översikt så är det trevligt, men annars kan det nog räcka med en tabell.

 

Medicinskt tillstånd och behandling

“Precaution”-arketypen ska användas för att hantera uppmärksamhetsinformation inom huvudgruppen “Medicinskt tillstånd och behandling”. Modelleringen presenteras per undergrupp.

Annat medicinskt tillstånd

Nedanstående bild visar det utsnittet från informationsmodellen i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1] som specificerar undergruppen “Annat medicinskt tillstånd”.

 

Nedanstående bild visar arketypen som ska användas för att hantera behandling och vilka attribut som är relevanta.

Nedanstående tabell visar hur information om Annat medicinskt tillstånd, så som definierad i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation, översätts till arketypen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Annat medicinskt tillstånd

Other medical condition

 

värde

Condition

Other medicial condition.condition ska sättas till Annat medicinskt tillstånd.värde

status [observerad förekomst]

Status [Active/Resolved/Refuted]

Precaution.status ska sättas enligt följande:

 • observerad förekomst & negation = sant → Refuted

 • observerad förekomst & negation = falskt→ Active

tid

Valid period start & Valid period end

 

negation [sant/falskt]

-

Hanteras i arketypens status-attribut

Behandling

Nedanstående bild visar det utsnittet från informationsmodellen i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1] som specificerar undergruppen “Behandling”.

 

Nedanstående bild visar arketypen som ska användas för att hantera behandling och vilka attribut som är relevanta.

 

Nedanstående tabell visar hur information om Behandling, så som definierad i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation, översätts till arketypen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Behandling

Treatment

 

kod

Condition

Treatment.condition ska sättas till Behandling.kod (enbart koder för läkemedelsbehandling, Bipap-behandling och dialysbehandling).

status [pågående, utförd, avbruten]

Status [pågående, utförd, avbruten]

 

tid

Valid period start & Valid period end

 

Active substans.typ/
Läkemedelsprodukt.produkt-id

Extension.Medical details.name

 

-

Extension.Medical details.Structured details.medical_treatment_category.Behandlingskategorie

Ska sättas till det en av koderna som motsvarar det angivna läkemedlet, t.ex. cytostatikabehandling

 

 

 

 

Kunde inte hitta att vi har kollat närmare på förekomst av implantat, implantation mm.

@Mikael Nyström : Jag har för mig att vi har diskuterat Precaution även här, men jag har det inte i några anteckningar.

Smitta

“Precaution”-arketypen ska användas för att hantera uppmärksamhetsinformation inom huvudgruppen “Smitta”

Nedanstående bild visar det utsnittet från informationsmodellen i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1] som specificerar huvudgruppen “Smitta”.

Nedanstående bild visar arketypen som ska användas för att hantera Smitta och vilka attribut som är relevanta.

 

Nedanstående tabell visar hur information om Smitta, så som definierad i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation, översätts till arketypen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Förekomst av smittämne

Carrier

 

värde

condition

Carrier.condition ska sättas till Förekomst av smittämne.värde, t.ex. MRSA

status [observerad förekomst]

status [Active/Resolved/Refuted]

Carrier.status ska sättas enligt följande:

 • observerad förekomst & negation = sant → Resolved/Refuted

 • observerad förekomst & negation = falskt→ Active

tid

Valid period start & Valid period end

 

negation [sant/falskt]

 

Hanteras i arketypens status-attribut

Förekomst av smittsam sjukdom

Contagious disease

 

värde

condition

Contagious disease.condition ska sättas till Förekomst av smittsam sjukdom.värde, t.ex. blodsmitta hos gravid

status [observerad förekomst]

status

Contagious disease.status ska sättas enligt följande:

 • observerad förekomst & negation = sant → Resolved/Refuted

 • observerad förekomst & negation = falskt→ Active

tid

Valid period start & Valid period end

 

negation [sant/falskt]

 

Hanteras i arketypens status-attribut

Överkänslighet

“Adverse reaction risk”-arketypen ska användas för att hantera uppmärksamhetsinformation inom huvudgruppen “Överkänslighet”.

Nedanstående bild visar det utsnittet från informationsmodellen i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1] som specificerar huvudgruppen “Överkänslighet”.

Nedanstående bild visar arketypen som ska användas för att hantera Överkänslighet och vilka attribut som är relevanta.

Nedanstående tabell visar hur information om Överkänslighet, så som definierad i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation, översätts till arketypen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Överkänslighetstillstånd

Adverse reaction risk

 

värde

-

ska inte sättas i arketypen

status [observerad förekomst]

Status [Suspected/Likely/Confirmed/Resolved/Refuted]

Adverse reaction risk.status ska sättas enligt följande:

 • observerad förekomst & negation = falskt & visshetsgrad = misstänkt→ Suspected

 • observerad förekomst & negation = falskt & visshetsgrad = bekräftat→ Confirmed

 • observerad förekomst & negation = sant → Refuted

tid

Onset of last reaction

 

allvarlighetsgrad

Criticality

 

visshetsgrad

 

Hanteras i arketypens status-attribut

negation [sant/falskt]

 

Hanteras i arketypens status-attribut

Active substans.typ/
Hjälpämne läkemedel.typ/
Kemikalie.typ/
Läkemedelsprodukt.produkt-id

Substance

 

-

category

ska sättas enligt nedanstående, beroende på vad som har angetts under Substance

 

Särskild vårdrutin

“Precaution”-arketypen ska användas för att hantera uppmärksamhetsinformation inom huvudgruppen “Särskild vårdrutin”.

Nedanstående bild visar det utsnittet från informationsmodellen i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1] som specificerar huvudgruppen “Särskild vårdrutin”.

Nedanstående bild visar arketypen som ska användas för att hantera Särskild vårdrutin och vilka attribut som är relevanta.

Nedanstående tabell visar hur information om Särskild vårdrutin, så som definierad i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation, översätts till arketypen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Arketyp

Kommentar

Information som kan leda till särskild vårdrutin

Precaution

 

värde

Condition

Precaution.condition ska sättas till Information som kan ledan till särskild vårdrutin.värde

status [observerad förekomst]

Status [Active/Resolved/Refuted]

Precaution.status ska sättas enligt följande:

 • observerad förekomst & negation = sant → Refuted

 • observerad förekomst & negation = falskt→ Active

tid

Valid period start & Valid period end

 

negation [sant/falskt]

-

Hanteras i arketypens status-attribut

Beslut som kan leda till särskild vårdrutin

Precaution

 

kod

Condition

Precaution.condition ska sättas till Beslut som kan ledan till särskild vårdrutin.värde

beskrivning

Comment

 

bifall [sant/falskt]

Status [Active/Resolved/Refuted]

Precaution.status ska sättas enligt följande:

 • observerad förekomst & bifall= sant → Active

 • observerad förekomst & bifall= falskt→ Refuted

tidpunkt

Valid period start & Valid period end

 

Ej strukturanpassad uppmärksamhetsinformation

Ej strukturanpassad uppmärksamhetsinformation har inte varit relevant för modellering i openEHR.

 

 

Exempel på grundattribut och templates

Exempel-templates finns i modellbibliotek/CKM-mirror at UMI-warning-info (github.com) i form av filerna:

 • local/Contagion.t.json - en “section”-template för huvudgruppen Smitta

 • Conditions and Treatments.t.json - en “section”-template för huvudgruppen Medicinskt tillstånd och behandling

 • local/Medical Alert Information.t.json - en “composition”-template för all uppmärksamhetsinformation (med en referens till templaten för Smitta och Medicinskt tillstånd och behandling)

 

Kvar att göra

 • Översätta arketyperna vi använder

 • Flytta ut Särskild vårdrutin och Överkänslighet till Section-templates

 • Släck review date och last updated i

  • Contagion-template

  • Other medical condition

  • Treatment (combined)

Appendix A: Medverkande och arbetssätt

Arbetssätt

Arbetet initierades från den svenska openEHR-förvaltningen (2022-01-21) och har genomförts huvudsakligen inom ramen för den nationella arbetsgruppen för UMI i openEHR via 90-minuters distansmöten.

I en första arbetsfas bekantade och fördjupade sig arbetsgruppen i Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation [R1] samt tillhörande kodverkslista [R2].

I den andra arbetsfasen utredde arbetsgruppen vilka befintliga arketyper som kan vara relevanta för att hantera uppmärksamhetsinformation. Beslutet fattades att arbetsgruppen skulle jobba med en huvudgrupp i taget och identifiera den, resp. de arketyper som är relevanta. Arbetsgruppen tog även hänsyn till det arbetet som man har gjort i Norge för att modellera “Kritisk informasjon i kjernejournal” [R3]. Där det var möjligt, återanvändes designen/strukturen i det svenska arbetet. För att testa strukturen skapade arbetsgruppen en template som innehåller de relevanta arketyperna.

Nationell arbetsgrupp för UMI i openEHR

I arbetsgruppen ingick representanter från flera aktörer, som exempelvis regioner och systemleverantörer, i Sverige. Arbetsgruppens medlemmar varierade under tiden där nedanstående listan omfattar samtliga personer som har varit med i någon omfattning sedan 2022-01-21:

 • Emma Molin, Cambio

 • Ann-Sofi Avindell, Cambio

 • Mikael Nyström, Cambio

 • Anette A. Larsson, Tietoevry

 • Claudia Ehrentraut, Karolinska Universitetssjukhuset (Region Stockholm)

 • Erik Sundvall, Karolinska Universitetssjukhuset (Region Stockholm)

 • Carina Sandell, Region Östergötland

 • Thérèse Högberg Mårder, Region Östergötland

 • David Wetterbro, Region Östergötland

 • Ander Thurin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Västra Götalandsregionen)

 • Rikard Lövström, Karolinska Institutet & Swelife

 • Daniel Karlsson, E-hälsomyndigheten

 • Alexandra Saraiva Leao, C.A.G Consoden

Remiss

 • Organisationer som varit inblandade i framtagandet?

 • SFMI

 • E-hälsomyndigheten

 • NAG Strukturerad vårdinformation

 • Socialstyrelsen

 • Swedish MedTech?

 • IKT Norge

 • Helse Väst

 • Helse Sör

 • Helse Nor

 • Silje, Vebjörn…

 •  

 

 

Referenser

Referens

Dokument

Länk

Referens

Dokument

Länk

R1

Socialstyrelsens informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

Version 5.1 användes som underlag till denna implementationsguide!

Uppmärksamhetsinformation - Socialstyrelsen

R2

Socialstyrelsens kodverkslista för uppmärksamhetsinformation - bilaga till informationsspecifikationen för uppmärksamhetsinformation

Uppmärksamhetsinformation - Socialstyrelsen

R3

Kritisk informasjon i kjernejournal

Clinical Knowledge Manager (arketyper.no)

R4

Precaution arketyp

Precaution arketyp

 

Ann-Sofi Avindell
September 19, 2023

Om vi får till visshetsgrad så borde Suspected inte behövas?

Claudia Ehrentraut
September 19, 2023

Behöver kolla närmare på arketypen igen