2022-08-23 Agenda & mötesanteckningar (arbetsmöte)

Datum

Aug 23, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare arbetskoordinering

  • David Wetterbro

  • Mikael Nyström

  • Erik Sundvall

  • Anette Larsson

  • Carina Sandell

  • Jörgen Kuylenstierna

  • Emma Molin

Diskussionsämnen - arbetskoordinering, 13:00 - 14:00

Ämne

Presentatör

Noteringar

 

Ämne

Presentatör

Noteringar

 

Översättning

 

Svenska översättningsanslagstavlan

 

Projektanslagstavlan

 

Svenska projektanslagstavlan

 

China summit och Svensk fortsättning

 

Mötesanteckningar:

Lyckade presentationer och även många deltagare på den svenska fortsättningen. Bildspelen kommer att göras tillgängliga via Cathrine Chronaki som administrerar presentatörernas material. Presentationer från den svenska delen kommer att tillhandahållas via mail och några finns i kortet på anslagstavlan:

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-58

 

NAG Levnadsvanor

 

Mötesanteckningar:
Genomgång av inkomna frågor från NAG Levnadsvanor som skickats till förvaltningen efter presentationen den 31/5.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-64

openEHR- förvaltningen instämmer i de beskrivna alternativens för- och nackdelar. OpenEHR-förvaltningen kan inte ge en rekommendation eftersom det är helt beroende på vilka användningsfall som är aktuella. Exempel på användningsfall är krav/behov av internationell jämförelse.

Förvaltningen vill uppmärksamma NAG på att det startats en review för composition-arketypen patientinmatad data (Self-reported data) under sommaren. Kan den användas som “behållare” för patientinmatad information om levnadsvanor?

https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.6343

Internationell koppling fullt ut är kanske inte möjligt att uppnå men det går att använda befintliga arketyper så långt det är möjligt och sedan göra en svensk anpassning för det som krävs för formuläret enligt alternativet beskrivet för data som mats in av persona, alternativ A.

NAG’s arbetsgrupp besvaras även mail-ledes.

 

s

Projektarbete, 14:00 - 17:00

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 

 

Tid

Projekt

Ansvarig

Förväntade deltagare

Noteringar

 

 

14:00-15:30

In-och utfarter

Linda Aulin Lundeqvist

Henna Haapa Hybinette

  • Återuppta nationellt arbete med systemoberoende informationsdesign för in- och utfarter.

  • Systemoberoende informationsdesign för det nationellt beslutade instrumentet för nutritionsbedömning för barn, STRONGkids.

 

 

15:30-17:00

Implementationsguide UMI

 @Alexandra Saraiva Leao

 

https://openehr.atlassian.net/browse/SWE-61

Fortsättning på arbetet med att ta fram en implementationsguide för UMI.

 

 

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10