2022-11-11 Agenda & mötesanteckningar (förvaltningssmöte)

Datum

Nov 11, 2022 13:00 - 14:00

Deltagare

  • Emma Molin

  • Linda Aulin Lundeqvist

  • Åsa Skagerhult

  • Mikael Nyström

  • Anette Larsson

  • Claudia Ehrentraut

  • Erik Sundvall

Diskussionsämnen

Ämne

Presentatör

Noteringar

Ämne

Presentatör

Noteringar

PDL-template

Emma Molin

Länk till template: https://tools.openehr.org/designer/#/viewer/shared/Pz9zaGFyZWRJZD0xJDY5YTc1NzhlM2E0YTRjMjQ4NGQ1ZjE2Y2I3NDczNmQx

Minnesanteckning:

Cambio vill gärna använda implementationsguiden och önskar att den godkänns officiellt. Cambio har tagit fram en egen template utifrån guiden och kan jämföra den med den som redan fanns i Modellbiblioteket. https://github.com/modellbibliotek/CKM-mirror/blob/master/local/pdl/Care%20unit%20v1.t.json

Typ av medlemskap i openEHR International

Claudia Ehrentraut

Återrapportering SFMI’s styrelsemöte 1 november. Förvaltningen för openEHR har meddelat att den ser positivt på byte av typ av av medlemskap och att vi kan ta fram en skriftlig rekommendation om medlemskap som Affiliate-medlem om SFMI så önskar.

Att läsa: https://openehr.atlassian.net/wiki/spaces/healthmod/pages/2072838145

Minnesanteckning:

Frågan var inte upp på styrelsemötet. Nästa möjliga tillfälle blir 18/11. Caludia gör ett utskick inför mötet för att få med frågan på agendan.

Ersättare produktägare

Åsa Skagerhult/Anette Larsson

Anette Larsson ska ersättas vid årsskiftet. Claudia Ehrentraut från Region Stockholm är nominerad. Fler nomineringar är välkomna. Röstning om ny produktägare sker vid mötet den 25:e november.

Punkten är stående vid kommande arbets-och förvaltningsmöten fram tills dess för att påminna om datum för röstning och få så många deltagare som möjligt på detta möte.

Minnesanteckning:

Inga fler nomineringar har inkommit. Tid finns fortfarande om någon har förslag inför omröstningen den 25/11.

Översättning granskning av labbarketyper

 Åsa Skagerhult

Status, förberedelser pågår.

https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-3

https://openehr.atlassian.net/browse/SWET-14

Minnesanteckning:
Inget nytt att rapportera. En granskare anmäld från Equalis. Inga anmälda namn från RÖ ännu däremot har frågor om hur omfattande arbete detta kräver lyfts. Deltagare kan räkna med 3-4 timmar och att granskningen kan ske gemensamt i grupp tillsammans med någon från förvaltningen som kan verktyget.

Översättning arbetsgrupp

Åsa Skagerhult

Tillsättning av arbetsgrupp för att styra upp översättningshanteringen av arketyper. 3 personer har anmält intresse, fler välkomnas men nu kan arbetet påbörjas så smått.

Minnesanteckning:

Arbetsgruppen startas och består av Åsa, Linda och Jörgen så långt. Tider sätts upp på arbetsmöten tisdagar.

Fråga om utvecklingsmiljö

Åsa Skagerhult

Hur gör andra? Är det en fråga för detta forum? Hur använder vi Samarbetsytan i GitHub (https://github.com/modellbibliotek )

Hur använder vi inkubatorn i CKM?

Vill vi skriva något om detta på vår wiki?

Minnesanteckning:

Stockholm använder branches i Modellbiblioteket (svensk fork) på GitHub. I grenen uppdateras inget automatiskt om master uppdateras vilket är en fördel under pågående arbete. När något är klart i branchen kan den läggas till masterbranchen så att fler kan använda den. Det går även att lägga till underbibliotek för andra regioner. Separat möte om vilket sätt som är det bästa. Nationellt arbete kanske ska hanteras på ett sätt och regionalt arbete på ett annat sätt. Förslag att vi avsätter tid på ett tisdagsmöte för att diskutera det. Wikisida med länkar och beskrivningar kan skapas utifrån mötets beslut.

Levnadsvanor

Claudia Ehrentraut

Implementationsguide för levnadsvanor, fler än en guide nödvändig?

  • openEHR-baserat formulär för patientinmatad information eller

  • openEHR-baserad journalmall för vårdpersonalens dokumentation av svaren på screeningfrågorna

Minnsanteckning:
Jiraärende för framtagande av implementationsguide finns. Claudia har varit i kontakt med SKR och deras arbete. Status i det arbetet är att de screeningfrågor för levnadsvanor som har tagits fram är tillgängliga för test i regionerna. De regioner som har pågående arbete kring detta testar främst att bygga patientformulär baserat på Screening-frågorna. Erfarenheter av testet har lyfts till NSG strukturerad vårdinformation men eftersom de inväntar erfarenheter från ett arbete om svarsmallar inom patologin där man också testar OpenEHR finns det ännu inga beslut om nästa steg ännu.

Clinical Program Board

Mikael Nyström

Clinical Program Board kommer snart att börja ta emot nomineringar för nya medlemmar. Förhoppningen är att gruppen kommer att starta upp innan nyår.

Minnesanteckning:

Ca 7 personer kommer ingå till en början och förhoppningen är att kunna starta gruppen innan jul. Nomineringar till denna grupp skickas till Mikael Nyström.

Övrigt

 

Inga noterade

Aktiviteter

Aktiviteter hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWE/boards/6

Översättningar hanteras i Jira:

https://openehr.atlassian.net/jira/software/projects/SWET/boards/10